מדיניות ופרטיות

פרטיות – חברת QuickMobile מתחייבת לשמור על פרטיות הנתונים המתקבלים ללא מעבר לצד ג'

האתר עומד בתקני אבטחה PCI DSS .

-על התקנון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש באתר הינו בתי המשפט במדינת ישראל.

-כל משתמש באתר זה מתחייב שלא תהא לו כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו עקב תקלה אשר תפגע באבטחת האתר.

כל המשתמש באתר זה מתחייב כי לא תהא לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המפעיל ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: "האתר"). רשאי לקנות באתר כל אדם מגיל 18 ומעלה.